Jsme připraveni

GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů společností Bio-Nexus, s.r.o.

Právní předpisy

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

V případě, že jste společnosti Bio-Nexus, s.r.o. udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jakoukoli formou komunikace, rádi bychom Vám tímto poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem. Rozsah uděleného souhlasu vyplývá z Vaší komunikace se společností Bio-Nexus, s.r.o. Tyto informace se vztahují i na případy, kdy zákonnost zpracování vyplývá z jiného právního titulu než Vašeho souhlasu.

Společnost Bio-Nexus je připravena na GDPR

Na projektu GDPR jsme začali pracovat s dostatečným předstihem, proto můžeme dnes říct, že
naše společnost je připravena na GDPR a nemusíte se ničeho obávat.
Zásady v PDF formátu.

Jak pracujeme s osobními údaji

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Bio-Nexus, s.r.o., se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00, Praha 9, IČ: 290 02 567 (dále jen „Bio-Nexus“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo dotazu ohledně uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na tel. čísle 720 993 565 nebo na e-mailové adrese info-cz@bio-nexus.com.

Účely zpracování a právní základ

O účelech zpracování jsme Vás informovali před udělením Vašeho souhlasu, jež představuje právní základ pro zpracování. Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu [jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail] pro marketingové účely, přičemž je Bio-Nexus oprávněn  Vás kontaktovat s výhodnými obchodními nabídkami, nabídkou osobní schůzky a pokud jste k tomu udělil souhlas, pak i s možností účastnit se soutěží a s jinými obchodními sděleními, a to telefonicky, e-mailem nebo SMS.

Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, dále zpracováváme pro další účely:

  • v případě, že máte zájem s námi uzavřít smlouvu, zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro tento účel; právním základem takového zpracování je jednání o uzavření smlouvy;
  • jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje; právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti;
  • pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Bio-Nexus či třetí strany.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje po dobu deseti let.

Práva subjektu údajů

V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu společnosti Bio-Nexus, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti Bio-Nexus jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

K uplatnění jakéhokoli z výše uvedených práv můžete využít náš formulář ke stažení. Ve formuláři vyplňte všechna povinná pole, vytiskněte, svým podpisem potvrďte správnost všech údajů a pošlete na naši adresu Bio-Nexus, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9. Informace o přijatých opatřeních obdržíte do jednoho měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení lhůty bychom Vás informovali do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Doporučení pro Vás

Pro přihlášení do CLEERIO Mapové aplikace používejte vždy své vlastní unikátní přístupové údaje, které nikomu dalšímu nesdělujte.
Jsou určeny pouze Vám a sdílením by mohlo dojít k jejich zneužití.
Pokud potřebujete nastavit více uživatelů, kontaktujte nás! Chráníte tím sebe a svá data.

Máte otázky?